Recap AMA CryptoVN x Velo


Recap AMA CryptoVN x Velo​

admin – 27 Th2, 2024

photo 2024 02 27 14 13 41 600x340 1


Part 1: Introduction
Part 2: Twitter ( ) question
Part 3: Live ask

Part 1: Introduction – Giới thiệu​


Q1: Can you introduce yourself and the Velo?

Q1: Bạn có thể giới thiệu về bản thân và Velo được không?

Vui lòng nói “Xong” khi bạn hoàn thành câu trả lời


Pat Arunanondchai – Velo COO:

Hi everyone! This is Pat, representing Velo as the Chief Operating Officer. I have a background in tech having founded a travel start-up and worked in a VC for a few years before entering web3 and joining Velo.

Velo is an exciting project that aims to bring new financial services to the web3 world that also works with web2 (traditional financial world). These are services such as providing a digital clearing house, universal payments, providing a way for on/off ramp and universal payments that works for both web2 and web3. We call this the web3+ ecosystem.

We have a strong network of support from established companies such as Stellar Development Foundation, CP Group, Du Capital, Uni President, Hashkey and UOB Venture. Through these supports and other key partnerships we’ve built so far, we believe we have a clear path towards mass adoption of our products.

Chào mọi người! Đây là Pat, đại diện cho Velo với tư cách là Giám đốc điều hành. Tôi có kiến thức nền tảng về công nghệ, từng thành lập một công ty khởi nghiệp về du lịch và làm việc trong một quỹ đầu tư mạo hiểm vài năm trước khi tham gia web3 và gia nhập Velo.

Velo là một dự án thú vị nhằm mục đích mang đến các dịch vụ tài chính mới cho thế giới web3 cũng hoạt động với web2 (thế giới tài chính truyền thống). Đây là các dịch vụ như cung cấp trung tâm thanh toán bù trừ kỹ thuật số, thanh toán toàn cầu, cung cấp phương thức bật/tắt và thanh toán chung hoạt động cho cả web2 và web3. Chúng tôi gọi đây là hệ sinh thái web3+.

Chúng tôi có một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ từ các công ty đã thành danh như Stellar Development Foundation, CP Group, Du Capital, Uni President, Hashkey và UOB Venture. Thông qua những hỗ trợ này và các mối quan hệ đối tác quan trọng khác mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay, chúng tôi tin rằng chúng tôi có một con đường rõ ràng hướng tới việc áp dụng đại trà các sản phẩm của mình.


Q2: Can you tell the community some of the Velo achievements?
Q2: Bạn có thể kể cho cộng đồng một số thành tựu của Velo không?

Pat Arunanondchai – Velo COO:

We achieved many project milestones in 2023 such as launching Universe, our orderbook DEX both on web and mobile apps (App store and Play Store). Since then we’ve also added new features such as adding multi-level referral programs, wallet connect to dApps, grid and balancing bot and new assets trading on Universe.

We’ve also made key partnerships that will allow us to offer more complete financial services in our ecosystem. Some of the partnerships to highlight are with PTL holdings that will see us develop more specific real world use cases in Laos and the recently announced partnership with a pOS network which will allow Orbit to be compatible with over 100k merchants.

Chúng tôi đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng của dự án vào năm 2023 như ra mắt Universe, sổ đặt hàng DEX trên cả ứng dụng web và thiết bị di động (App store và Play Store). Kể từ đó, chúng tôi cũng đã thêm các tính năng mới như thêm chương trình giới thiệu đa cấp, kết nối ví với dApps, bot lưới và cân bằng cũng như giao dịch tài sản mới trên Universe.

Chúng tôi cũng đã thiết lập các mối quan hệ đối tác quan trọng để cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tài chính hoàn chỉnh hơn trong hệ sinh thái của mình. Một số mối quan hệ đối tác cần nêu bật là với việc nắm giữ PTL sẽ giúp chúng tôi phát triển các trường hợp sử dụng trong thế giới thực cụ thể hơn ở Lào và mối quan hệ đối tác được công bố gần đây với mạng pOS sẽ cho phép Orbit tương thích với hơn 100 nghìn người bán.


Q3: Can you share Velo roadmap?
Q3: Bạn có thể chia sẻ lộ trình Velo không?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
Roadmap for 2024 will see more improvements for Universe in terms of number of assets trading on Universe, optimizing performance and liquidity for trading, Bot marketplace for trading, copy trade functions. We are also looking to mass launch Orbit, our payments application.The focus for Orbit will be to increase more users and merchants partnerships. The aim is to increase wallet compatibility and user growth.

We’re also looking to partner with more L1 chains to be more interoperable which will allow us to make our ecosystem more available to crypto users. In other areas we are looking to build real world use cases with our announced partners such as PTL holding in Laos which will see some integrated solutions to tackle local issues such as remittance of migrant workers in Thailand to Laos

Lộ trình đến năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều cải tiến hơn cho Universe về số lượng tài sản giao dịch trên Universe, tối ưu hóa hiệu suất và tính thanh khoản cho giao dịch, thị trường Bot để giao dịch, sao chép chức năng giao dịch. Chúng tôi cũng đang tìm cách ra mắt hàng loạt Orbit, ứng dụng thanh toán của chúng tôi. Trọng tâm của Orbit sẽ là tăng cường quan hệ đối tác giữa người dùng và người bán. Mục đích là để tăng khả năng tương thích ví và tăng trưởng người dùng.

Chúng tôi cũng đang tìm cách hợp tác với nhiều chuỗi L1 hơn để có khả năng tương tác cao hơn, điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp hệ sinh thái của mình dễ dàng hơn cho người dùng tiền điện tử. Ở các lĩnh vực khác, chúng tôi đang tìm cách xây dựng các trường hợp sử dụng trong thế giới thực với các đối tác đã công bố của chúng tôi như PTL tổ chức tại Lào, nơi sẽ thấy một số giải pháp tích hợp để giải quyết các vấn đề địa phương như chuyển tiền của người lao động nhập cư ở Thái Lan sang Lào


Part 2: Twitter question – Câu hỏi twitter​


1. What are your plans for community learning and awareness raising so that more people understand the VELO platform, its technology and vision? @Satoshi_BTCHold
1. Bạn có kế hoạch gì cho việc học tập và nâng cao nhận thức cộng đồng để nhiều người hiểu hơn về nền tảng VELO, công nghệ và tầm nhìn của nó?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
We’re ramping up marketing activities to promote understanding of Velo projects hence the many AMAs you’ll be seeing us doing in 2024. We also hold several ongoing community outreach programs through our social media platforms to allow for regular Q&A sessions with our team members. Furthermore, we also run a Universe product-specific knowledge program called Vacademy as well which aims to educate new traders on our Universe platform

Chúng tôi đang tăng cường các hoạt động tiếp thị để nâng cao hiểu biết về các dự án Velo, do đó, bạn sẽ thấy chúng tôi thực hiện nhiều AMA vào năm 2024. Chúng tôi cũng tổ chức một số chương trình tiếp cận cộng đồng đang diễn ra thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của mình để cho phép các phiên hỏi đáp thường xuyên với các thành viên trong nhóm của chúng tôi . Hơn nữa, chúng tôi cũng điều hành một chương trình kiến thức dành riêng cho sản phẩm Universe có tên Vacademy nhằm mục đích giáo dục các nhà giao dịch mới trên nền tảng Universe của chúng tôi.

2. What are #Veloprotocol future plans, including upcoming features, releases, and expansions, and how do they envision these initiatives contributing to the platform’s growth and influence in the market? @JeanWayne0
2. Các kế hoạch tương lai của #Veloprotocol là gì, bao gồm các tính năng, bản phát hành và bản mở rộng sắp tới, đồng thời họ hình dung những sáng kiến này sẽ góp phần vào sự tăng trưởng và ảnh hưởng của nền tảng trên thị trường như thế nào?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
As mentioned a bit in previous answers, new features for Universe are aimed at improving users’ trading experience. The focus will be in the performance of the Universe trading, more assets that can be traded which includes crypto, f/x and commodities such as gold, bot trading marketplaces that people can use or a copy-trade function.

Orbit will also see massive growth and we’re currently making many new partnerships that will expand our merchant compatibility. The announced partnership with a POS network is just the start.

all these partnerhips and improvements will hopefully see more user growths within our ecosystems. This will hopefully see more web3 users adopting Velo products both for trading and payments

Như đã đề cập một chút trong các câu trả lời trước, các tính năng mới của Universe nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng. Trọng tâm sẽ là hiệu suất của giao dịch Universe, nhiều tài sản có thể được giao dịch hơn, bao gồm tiền điện tử, f/x và các hàng hóa như vàng, thị trường giao dịch bot mà mọi người có thể sử dụng hoặc chức năng giao dịch sao chép.

Orbit cũng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc và chúng tôi hiện đang thiết lập nhiều quan hệ đối tác mới nhằm mở rộng khả năng tương thích với người bán của chúng tôi. Sự hợp tác được công bố với mạng POS chỉ là bước khởi đầu.

hy vọng tất cả những mối quan hệ hợp tác và cải tiến này sẽ giúp người dùng tăng trưởng nhiều hơn trong hệ sinh thái của chúng tôi. Điều này hy vọng sẽ thấy nhiều người dùng web3 hơn áp dụng các sản phẩm Velo cho cả giao dịch và thanh toán


3. Why is Velo likely to succeed than other digital credits or stable coins out there in the market?@Jessikahhh26
3. Tại sao Velo có khả năng thành công hơn các khoản tín dụng kỹ thuật số hoặc đồng tiền ổn định khác trên thị trường?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
I think to succeed, Velo will need to expand our ecosystem and offer real benefits to users of our products. We believe in our compliance friendly approach that has seen us make a network of partnerships that allows us to tap into our partners’ licenses when necessary. This approach will allow us to make it easier for people to move between web2 and web3 and thus expand the user base to include non-crypto users as well. Solutions we’re building focuses on making it easier for people to navigate the web3 world. For example, the Nova chain which is our EVM compatible chain is a free network meaning we can allow users to create a wallet and get Nova token so they can start transact right away. This really simplifies the process as users no longer have to buy tokens for gas free on CEX.

Tôi nghĩ để thành công, Velo sẽ cần mở rộng hệ sinh thái và mang lại lợi ích thực sự cho người dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin vào cách tiếp cận thân thiện với việc tuân thủ của mình, điều đó đã giúp chúng tôi tạo ra một mạng lưới quan hệ đối tác cho phép chúng tôi khai thác giấy phép của đối tác khi cần thiết. Cách tiếp cận này sẽ cho phép chúng tôi giúp mọi người di chuyển giữa web2 và web3 dễ dàng hơn và do đó mở rộng cơ sở người dùng để bao gồm cả những người dùng không sử dụng tiền điện tử. Các giải pháp chúng tôi đang xây dựng tập trung vào việc giúp mọi người điều hướng thế giới web3 dễ dàng hơn. Ví dụ: chuỗi Nova, chuỗi tương thích EVM của chúng tôi, là một mạng miễn phí, nghĩa là chúng tôi có thể cho phép người dùng tạo ví và nhận mã thông báo Nova để họ có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Điều này thực sự đơn giản hóa quy trình vì người dùng không còn phải mua token miễn phí trên CEX nữa.

4. The On/Off-Ramp service seems pivotal in bridging traditional and digital financial ecosystems. How does Velo plan to collaborate with partners to expand these channels, and what role does it play in the adoption of Velo as a blockchain-based clearing house? @Hutchinson2Drew
4. Dịch vụ Bật/Tắt dường như đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hệ sinh thái tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Velo có kế hoạch cộng tác với các đối tác như thế nào để mở rộng các kênh này và nó đóng vai trò gì trong việc áp dụng Velo làm trung tâm thanh toán bù trừ dựa trên blockchain?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
We really agree that on/off ramp will be an important issue in seeing growth in the web3 world. It is undeniable that most liquidities are still in the traditional finance world and there is a need to create a better/easier pathway for funds to move in and out. In the past few years, we really see a bottleneck in the growth of web3 as people find it difficult to on/off ramp from crypto to fiat.
We have made many partnerships to create channels which will allow users in our ecosystem to connect to licensed entities in order to on/off ramp legally. This I believe is important to note as licenses to operate in different jurisdictions and difficult to obtain and take a long time to acquire.

These channels along with our partnerships will eventually see us act as a universal clearing-house that can deal with various types of assets. As mentioned, we offer trading beyond just crypto and assets like f/x, commodities and loyalty points will also be part of our universe clearing house goal.

Chúng tôi thực sự đồng ý rằng đoạn đường bật/tắt sẽ là một vấn đề quan trọng trong việc chứng kiến sự phát triển trong thế giới web3. Không thể phủ nhận rằng hầu hết tính thanh khoản vẫn nằm trong thế giới tài chính truyền thống và cần phải tạo ra một con đường tốt hơn/dễ dàng hơn để các quỹ di chuyển vào và ra. Trong vài năm qua, chúng tôi thực sự nhận thấy điểm nghẽn trong sự phát triển của web3 khi mọi người gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều quan hệ đối tác để tạo các kênh cho phép người dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi kết nối với các tổ chức được cấp phép để bật/tắt một cách hợp pháp. Tôi tin rằng điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau rất khó để có được và mất nhiều thời gian để có được.

Các kênh này cùng với quan hệ đối tác của chúng tôi cuối cùng sẽ thấy chúng tôi hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ toàn cầu có thể xử lý nhiều loại tài sản khác nhau. Như đã đề cập, chúng tôi cung cấp giao dịch ngoài tiền điện tử và các tài sản như f/x, hàng hóa và điểm khách hàng thân thiết cũng sẽ là một phần trong mục tiêu thanh toán bù trừ vũ trụ của chúng tôi.


5. Could you elaborate on the significance of VELO’s partnerships with companies like Stellar Foundation and Visa? What are some notable announcements or developments from VELO’s VeInspire and VeAcademy initiatives? @kumpulanBTC2020
5. Bạn có thể giải thích thêm về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa VELO với các công ty như Stellar Foundation và Visa không? Một số thông báo hoặc phát triển đáng chú ý từ các sáng kiến VeInspire và VeAcademy của VELO là gì?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
Partnerships play a key role in expanding our ecosystems. Stellar and Visa were early partnerhips that have helped us immensely in the beginning. Recent partnerhips we announced is geared more towards specific real world use cases of our products. To illustrate this, PTL holdings is a partnerships that will see us work towards an integrated solution that target Laos-specific issues/opportunities. POS network is aimed at making Orbit compatible with a large merchant networks. We also have other smaller partnerhips and integrations such as with Xangle which sees their economic calendar and events added on Universe, or Axelar which sees us launch a Velo cross chain swap partnerships. we will look to announce many more of these partnerships in the coming months.

Quan hệ đối tác đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái của chúng tôi. Stellar và Visa là mối quan hệ hợp tác ban đầu đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong thời gian đầu. Các mối quan hệ hợp tác gần đây mà chúng tôi đã công bố đều hướng tới các trường hợp sử dụng cụ thể trong thế giới thực đối với các sản phẩm của chúng tôi. Để minh họa điều này, việc nắm giữ PTL là một mối quan hệ đối tác sẽ giúp chúng tôi hướng tới một giải pháp tích hợp nhắm vào các vấn đề/cơ hội cụ thể của Lào. Mạng POS nhằm mục đích làm cho Orbit tương thích với các mạng lưới thương mại lớn. Chúng tôi cũng có các mối quan hệ đối tác và tích hợp nhỏ hơn khác, chẳng hạn như với Xangle để xem lịch kinh tế và các sự kiện của họ được thêm vào Universe hoặc Axelar để chúng tôi triển khai quan hệ đối tác hoán đổi chuỗi chéo Velo. chúng tôi sẽ tìm cách công bố thêm nhiều mối quan hệ hợp tác như vậy trong những tháng tới.

Part 3: Live ask – Hỏi trực tiếp​


1. Can you tell us if you have any plans to boost adoption globally or if the project is intended only for certain countries, either way, how will you reach the largest number of users you want to reach?

1. Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ kế hoạch nào để tăng cường áp dụng trên toàn cầu hay nếu dự án chỉ dành cho một số quốc gia nhất định thì bạn sẽ tiếp cận số lượng người dùng lớn nhất mà bạn muốn tiếp cận như thế nào? @noumaan_saifl

Pat Arunanondchai – Velo COO

We target the Asian markets. This is reflected in our decision to use QR code payments for Orbit sinnce QR code is extremely popular in the region. However, users from all around the world can use our products and anyone can trade on Universe by just connecting your web3 wallet
Chúng tôi nhắm đến thị trường châu Á. Điều này được thể hiện qua việc chúng tôi quyết định sử dụng thanh toán bằng mã QR cho Orbit vì mã QR cực kỳ phổ biến trong khu vực. Tuy nhiên, người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi và bất kỳ ai cũng có thể giao dịch trên Universe chỉ bằng cách kết nối ví web3 của bạn

2. Do you have any plan of starting staking programme? Staking programme is very important for any project ? thanks Sir.

2. Bạn có kế hoạch bắt đầu chương trình staking không? Chương trình đặt cược rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào? cảm ơn ngài. @pogba_isKing

Pat Arunanondchai – Velo COO

We do offer staking opportunities on https://velofinance.io/. Please visit to see available pools for staking
Chúng tôi cung cấp các cơ hội staking trên https://velofinance.io/. Vui lòng truy cập để xem các nhóm có sẵn để staking

3. Can you give an overview of your Tokenomics, and the UTILITY of Token?

3. Bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về Tokenomics của mình và TIỆN ÍCH của Token không? @otelia_Hansen_1998

Pat Arunanondchai – Velo COO

VELO is the main utility token in our ecosystem. Currently it is being used as a bridge collateral to back the value of stablecoin being used in our ecosystem (USDV). However we have plans to expand the usage of the tokens to increase natural demands for the tokens.

Mainly, we will see VELO being used as an incentivisation tool for users of our products such as Universe and Orbit. Specifically, holders of tokens can enjoy lower trading fees on Universe, better exchange rate/fees for using Orbit as payments, lower fees for on/off ramps with our partners. These reduced free will depend on the amount of VELO in the account/wallets which will create a tiered benefit.

As we grow our user base and real world use cases, there will then create demand for VELO tokens to enjoy these reduced fees. We hope this will be a long-term sustainable way of creating demand for our tokens.

In the future, as the ecosystem grows and we have a larger pool of token holders, we may also allow for the voting of key decisions by token holders as well. These can be decisions such as token listing/marketing on Universe, usage of Nova chain by other projects etc. This is so we can evolve Velo to have a more decentralized governance in the future.

VELO là mã thông báo tiện ích chính trong hệ sinh thái của chúng tôi. Hiện tại, nó đang được sử dụng làm tài sản thế chấp cầu nối để hỗ trợ giá trị của stablecoin đang được sử dụng trong hệ sinh thái của chúng tôi (USDV). Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch mở rộng việc sử dụng token để tăng nhu cầu tự nhiên đối với token.

Về cơ bản, chúng ta sẽ thấy VELO được sử dụng như một công cụ khuyến khích người dùng các sản phẩm của chúng tôi như Universe và Orbit. Cụ thể, chủ sở hữu mã thông báo có thể được hưởng phí giao dịch thấp hơn trên Universe, tỷ giá/phí trao đổi tốt hơn khi sử dụng Orbit làm thanh toán, phí thấp hơn khi bật/tắt đường dốc với các đối tác của chúng tôi. Những khoản giảm miễn phí này sẽ phụ thuộc vào số lượng VELO trong tài khoản/ví, điều này sẽ tạo ra lợi ích theo cấp độ.

Khi chúng tôi phát triển cơ sở người dùng và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, thì sẽ tạo ra nhu cầu về token VELO để được hưởng các khoản phí giảm này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cách bền vững lâu dài để tạo ra nhu cầu về token của chúng tôi.

Trong tương lai, khi hệ sinh thái phát triển và chúng tôi có số lượng người nắm giữ mã thông báo lớn hơn, chúng tôi cũng có thể cho phép chủ sở hữu mã thông báo bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng. Đây có thể là các quyết định như niêm yết/tiếp thị mã thông báo trên Universe, sử dụng chuỗi Nova cho các dự án khác, v.v. Điều này là để chúng tôi có thể phát triển Velo để có cơ chế quản trị phi tập trung hơn trong tương lai.


4. What’s your main focus right now, are you focused on the community or market/Exchange or the products? Please ans this question.

4. Trọng tâm chính của bạn hiện tại là gì, bạn tập trung vào cộng đồng hay thị trường/Sàn giao dịch hay sản phẩm? Hãy trả lời câu hỏi này. @Xavier_Bartlett

Pat Arunanondchai – Velo COO

Our main focus is in growing user base for both Universe (trading volume) and Orbit (userbase and merchant partners). Other areas include creating integrated solution that soles specific issues such as remittance from Thailand to Laos

Trọng tâm chính của chúng tôi là phát triển cơ sở người dùng cho cả Universe (khối lượng giao dịch) và Orbit (cơ sở người dùng và đối tác thương mại). Các lĩnh vực khác bao gồm tạo ra giải pháp tích hợp giải quyết các vấn đề cụ thể như chuyển tiền từ Thái Lan sang Lào

5.Tôi quan tâm đến việc đầu tư vào dự án của bạn. Tôi có thể mua mã thông báo của bạn khi nào và ở đâu trên một sàn giao dịch đã được liệt kê??

Pat Arunanondchai – Velo COO

our tokens are available in many exchanges. You can get VELO tokens on Universe as well as other CEX such as Kucoin, OKX, Bitfinex, gate,io, mexc, tokocrypto, Bybit, Bitget, Gopax

mã thông báo của chúng tôi có sẵn ở nhiều sàn giao dịch. Bạn có thể nhận được token VELO trên Universe cũng như các CEX khác như Kucoin, OKX, Bitfinex, Gate,io, mexc, tokocrypto, Bybit, Bitget, Gopax

AMA Winner list:​


1. Twitter

@Satoshi_BTCHold
@JeanWayne0
@Jessikahhh26
@Hutchinson2Drew
@kumpulanBTC2020
2. Live ask
@noumaan_saifl
@pogba_isKing
@otelia_Hansen_1998
@Xavier_Bartlett
Recap AMA CryptoVN x Velo​

admin – 27 Th2, 2024

photo 2024 02 27 14 13 41 600x340 1

Part 1: Introduction
Part 2: Twitter (https://twitter.com/Cryptovietnamvn/status/1760199526340800712) question
Part 3: Live ask

Part 1: Introduction – Giới thiệu​


Q1: Can you introduce yourself and the Velo?

Q1: Bạn có thể giới thiệu về bản thân và Velo được không?

Vui lòng nói “Xong” khi bạn hoàn thành câu trả lời


Pat Arunanondchai – Velo COO:

Hi everyone! This is Pat, representing Velo as the Chief Operating Officer. I have a background in tech having founded a travel start-up and worked in a VC for a few years before entering web3 and joining Velo.

Velo is an exciting project that aims to bring new financial services to the web3 world that also works with web2 (traditional financial world). These are services such as providing a digital clearing house, universal payments, providing a way for on/off ramp and universal payments that works for both web2 and web3. We call this the web3+ ecosystem.

We have a strong network of support from established companies such as Stellar Development Foundation, CP Group, Du Capital, Uni President, Hashkey and UOB Venture. Through these supports and other key partnerships we’ve built so far, we believe we have a clear path towards mass adoption of our products.

Chào mọi người! Đây là Pat, đại diện cho Velo với tư cách là Giám đốc điều hành. Tôi có kiến thức nền tảng về công nghệ, từng thành lập một công ty khởi nghiệp về du lịch và làm việc trong một quỹ đầu tư mạo hiểm vài năm trước khi tham gia web3 và gia nhập Velo.

Velo là một dự án thú vị nhằm mục đích mang đến các dịch vụ tài chính mới cho thế giới web3 cũng hoạt động với web2 (thế giới tài chính truyền thống). Đây là các dịch vụ như cung cấp trung tâm thanh toán bù trừ kỹ thuật số, thanh toán toàn cầu, cung cấp phương thức bật/tắt và thanh toán chung hoạt động cho cả web2 và web3. Chúng tôi gọi đây là hệ sinh thái web3+.

Chúng tôi có một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ từ các công ty đã thành danh như Stellar Development Foundation, CP Group, Du Capital, Uni President, Hashkey và UOB Venture. Thông qua những hỗ trợ này và các mối quan hệ đối tác quan trọng khác mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay, chúng tôi tin rằng chúng tôi có một con đường rõ ràng hướng tới việc áp dụng đại trà các sản phẩm của mình.


Q2: Can you tell the community some of the Velo achievements?
Q2: Bạn có thể kể cho cộng đồng một số thành tựu của Velo không?

Pat Arunanondchai – Velo COO:

We achieved many project milestones in 2023 such as launching Universe, our orderbook DEX both on web and mobile apps (App store and Play Store). Since then we’ve also added new features such as adding multi-level referral programs, wallet connect to dApps, grid and balancing bot and new assets trading on Universe.

We’ve also made key partnerships that will allow us to offer more complete financial services in our ecosystem. Some of the partnerships to highlight are with PTL holdings that will see us develop more specific real world use cases in Laos and the recently announced partnership with a pOS network which will allow Orbit to be compatible with over 100k merchants.

Chúng tôi đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng của dự án vào năm 2023 như ra mắt Universe, sổ đặt hàng DEX trên cả ứng dụng web và thiết bị di động (App store và Play Store). Kể từ đó, chúng tôi cũng đã thêm các tính năng mới như thêm chương trình giới thiệu đa cấp, kết nối ví với dApps, bot lưới và cân bằng cũng như giao dịch tài sản mới trên Universe.

Chúng tôi cũng đã thiết lập các mối quan hệ đối tác quan trọng để cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tài chính hoàn chỉnh hơn trong hệ sinh thái của mình. Một số mối quan hệ đối tác cần nêu bật là với việc nắm giữ PTL sẽ giúp chúng tôi phát triển các trường hợp sử dụng trong thế giới thực cụ thể hơn ở Lào và mối quan hệ đối tác được công bố gần đây với mạng pOS sẽ cho phép Orbit tương thích với hơn 100 nghìn người bán.


Q3: Can you share Velo roadmap?
Q3: Bạn có thể chia sẻ lộ trình Velo không?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
Roadmap for 2024 will see more improvements for Universe in terms of number of assets trading on Universe, optimizing performance and liquidity for trading, Bot marketplace for trading, copy trade functions. We are also looking to mass launch Orbit, our payments application.The focus for Orbit will be to increase more users and merchants partnerships. The aim is to increase wallet compatibility and user growth.

We’re also looking to partner with more L1 chains to be more interoperable which will allow us to make our ecosystem more available to crypto users. In other areas we are looking to build real world use cases with our announced partners such as PTL holding in Laos which will see some integrated solutions to tackle local issues such as remittance of migrant workers in Thailand to Laos

Lộ trình đến năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều cải tiến hơn cho Universe về số lượng tài sản giao dịch trên Universe, tối ưu hóa hiệu suất và tính thanh khoản cho giao dịch, thị trường Bot để giao dịch, sao chép chức năng giao dịch. Chúng tôi cũng đang tìm cách ra mắt hàng loạt Orbit, ứng dụng thanh toán của chúng tôi. Trọng tâm của Orbit sẽ là tăng cường quan hệ đối tác giữa người dùng và người bán. Mục đích là để tăng khả năng tương thích ví và tăng trưởng người dùng.

Chúng tôi cũng đang tìm cách hợp tác với nhiều chuỗi L1 hơn để có khả năng tương tác cao hơn, điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp hệ sinh thái của mình dễ dàng hơn cho người dùng tiền điện tử. Ở các lĩnh vực khác, chúng tôi đang tìm cách xây dựng các trường hợp sử dụng trong thế giới thực với các đối tác đã công bố của chúng tôi như PTL tổ chức tại Lào, nơi sẽ thấy một số giải pháp tích hợp để giải quyết các vấn đề địa phương như chuyển tiền của người lao động nhập cư ở Thái Lan sang Lào


Part 2: Twitter question – Câu hỏi twitter​


1. What are your plans for community learning and awareness raising so that more people understand the VELO platform, its technology and vision? @Satoshi_BTCHold
1. Bạn có kế hoạch gì cho việc học tập và nâng cao nhận thức cộng đồng để nhiều người hiểu hơn về nền tảng VELO, công nghệ và tầm nhìn của nó?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
We’re ramping up marketing activities to promote understanding of Velo projects hence the many AMAs you’ll be seeing us doing in 2024. We also hold several ongoing community outreach programs through our social media platforms to allow for regular Q&A sessions with our team members. Furthermore, we also run a Universe product-specific knowledge program called Vacademy as well which aims to educate new traders on our Universe platform

Chúng tôi đang tăng cường các hoạt động tiếp thị để nâng cao hiểu biết về các dự án Velo, do đó, bạn sẽ thấy chúng tôi thực hiện nhiều AMA vào năm 2024. Chúng tôi cũng tổ chức một số chương trình tiếp cận cộng đồng đang diễn ra thông qua các nền tảng truyền thông xã hội của mình để cho phép các phiên hỏi đáp thường xuyên với các thành viên trong nhóm của chúng tôi . Hơn nữa, chúng tôi cũng điều hành một chương trình kiến thức dành riêng cho sản phẩm Universe có tên Vacademy nhằm mục đích giáo dục các nhà giao dịch mới trên nền tảng Universe của chúng tôi.

2. What are #Veloprotocol future plans, including upcoming features, releases, and expansions, and how do they envision these initiatives contributing to the platform’s growth and influence in the market? @JeanWayne0
2. Các kế hoạch tương lai của #Veloprotocol là gì, bao gồm các tính năng, bản phát hành và bản mở rộng sắp tới, đồng thời họ hình dung những sáng kiến này sẽ góp phần vào sự tăng trưởng và ảnh hưởng của nền tảng trên thị trường như thế nào?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
As mentioned a bit in previous answers, new features for Universe are aimed at improving users’ trading experience. The focus will be in the performance of the Universe trading, more assets that can be traded which includes crypto, f/x and commodities such as gold, bot trading marketplaces that people can use or a copy-trade function.

Orbit will also see massive growth and we’re currently making many new partnerships that will expand our merchant compatibility. The announced partnership with a POS network is just the start.

all these partnerhips and improvements will hopefully see more user growths within our ecosystems. This will hopefully see more web3 users adopting Velo products both for trading and payments

Như đã đề cập một chút trong các câu trả lời trước, các tính năng mới của Universe nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng. Trọng tâm sẽ là hiệu suất của giao dịch Universe, nhiều tài sản có thể được giao dịch hơn, bao gồm tiền điện tử, f/x và các hàng hóa như vàng, thị trường giao dịch bot mà mọi người có thể sử dụng hoặc chức năng giao dịch sao chép.

Orbit cũng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc và chúng tôi hiện đang thiết lập nhiều quan hệ đối tác mới nhằm mở rộng khả năng tương thích với người bán của chúng tôi. Sự hợp tác được công bố với mạng POS chỉ là bước khởi đầu.

hy vọng tất cả những mối quan hệ hợp tác và cải tiến này sẽ giúp người dùng tăng trưởng nhiều hơn trong hệ sinh thái của chúng tôi. Điều này hy vọng sẽ thấy nhiều người dùng web3 hơn áp dụng các sản phẩm Velo cho cả giao dịch và thanh toán


3. Why is Velo likely to succeed than other digital credits or stable coins out there in the market?@Jessikahhh26
3. Tại sao Velo có khả năng thành công hơn các khoản tín dụng kỹ thuật số hoặc đồng tiền ổn định khác trên thị trường?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
I think to succeed, Velo will need to expand our ecosystem and offer real benefits to users of our products. We believe in our compliance friendly approach that has seen us make a network of partnerships that allows us to tap into our partners’ licenses when necessary. This approach will allow us to make it easier for people to move between web2 and web3 and thus expand the user base to include non-crypto users as well. Solutions we’re building focuses on making it easier for people to navigate the web3 world. For example, the Nova chain which is our EVM compatible chain is a free network meaning we can allow users to create a wallet and get Nova token so they can start transact right away. This really simplifies the process as users no longer have to buy tokens for gas free on CEX.

Tôi nghĩ để thành công, Velo sẽ cần mở rộng hệ sinh thái và mang lại lợi ích thực sự cho người dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin vào cách tiếp cận thân thiện với việc tuân thủ của mình, điều đó đã giúp chúng tôi tạo ra một mạng lưới quan hệ đối tác cho phép chúng tôi khai thác giấy phép của đối tác khi cần thiết. Cách tiếp cận này sẽ cho phép chúng tôi giúp mọi người di chuyển giữa web2 và web3 dễ dàng hơn và do đó mở rộng cơ sở người dùng để bao gồm cả những người dùng không sử dụng tiền điện tử. Các giải pháp chúng tôi đang xây dựng tập trung vào việc giúp mọi người điều hướng thế giới web3 dễ dàng hơn. Ví dụ: chuỗi Nova, chuỗi tương thích EVM của chúng tôi, là một mạng miễn phí, nghĩa là chúng tôi có thể cho phép người dùng tạo ví và nhận mã thông báo Nova để họ có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Điều này thực sự đơn giản hóa quy trình vì người dùng không còn phải mua token miễn phí trên CEX nữa.

4. The On/Off-Ramp service seems pivotal in bridging traditional and digital financial ecosystems. How does Velo plan to collaborate with partners to expand these channels, and what role does it play in the adoption of Velo as a blockchain-based clearing house? @Hutchinson2Drew
4. Dịch vụ Bật/Tắt dường như đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hệ sinh thái tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Velo có kế hoạch cộng tác với các đối tác như thế nào để mở rộng các kênh này và nó đóng vai trò gì trong việc áp dụng Velo làm trung tâm thanh toán bù trừ dựa trên blockchain?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
We really agree that on/off ramp will be an important issue in seeing growth in the web3 world. It is undeniable that most liquidities are still in the traditional finance world and there is a need to create a better/easier pathway for funds to move in and out. In the past few years, we really see a bottleneck in the growth of web3 as people find it difficult to on/off ramp from crypto to fiat.
We have made many partnerships to create channels which will allow users in our ecosystem to connect to licensed entities in order to on/off ramp legally. This I believe is important to note as licenses to operate in different jurisdictions and difficult to obtain and take a long time to acquire.

These channels along with our partnerships will eventually see us act as a universal clearing-house that can deal with various types of assets. As mentioned, we offer trading beyond just crypto and assets like f/x, commodities and loyalty points will also be part of our universe clearing house goal.

Chúng tôi thực sự đồng ý rằng đoạn đường bật/tắt sẽ là một vấn đề quan trọng trong việc chứng kiến sự phát triển trong thế giới web3. Không thể phủ nhận rằng hầu hết tính thanh khoản vẫn nằm trong thế giới tài chính truyền thống và cần phải tạo ra một con đường tốt hơn/dễ dàng hơn để các quỹ di chuyển vào và ra. Trong vài năm qua, chúng tôi thực sự nhận thấy điểm nghẽn trong sự phát triển của web3 khi mọi người gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều quan hệ đối tác để tạo các kênh cho phép người dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi kết nối với các tổ chức được cấp phép để bật/tắt một cách hợp pháp. Tôi tin rằng điều quan trọng cần lưu ý là giấy phép hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau rất khó để có được và mất nhiều thời gian để có được.

Các kênh này cùng với quan hệ đối tác của chúng tôi cuối cùng sẽ thấy chúng tôi hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ toàn cầu có thể xử lý nhiều loại tài sản khác nhau. Như đã đề cập, chúng tôi cung cấp giao dịch ngoài tiền điện tử và các tài sản như f/x, hàng hóa và điểm khách hàng thân thiết cũng sẽ là một phần trong mục tiêu thanh toán bù trừ vũ trụ của chúng tôi.


5. Could you elaborate on the significance of VELO’s partnerships with companies like Stellar Foundation and Visa? What are some notable announcements or developments from VELO’s VeInspire and VeAcademy initiatives? @kumpulanBTC2020
5. Bạn có thể giải thích thêm về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa VELO với các công ty như Stellar Foundation và Visa không? Một số thông báo hoặc phát triển đáng chú ý từ các sáng kiến VeInspire và VeAcademy của VELO là gì?

Pat Arunanondchai – Velo COO:
Partnerships play a key role in expanding our ecosystems. Stellar and Visa were early partnerhips that have helped us immensely in the beginning. Recent partnerhips we announced is geared more towards specific real world use cases of our products. To illustrate this, PTL holdings is a partnerships that will see us work towards an integrated solution that target Laos-specific issues/opportunities. POS network is aimed at making Orbit compatible with a large merchant networks. We also have other smaller partnerhips and integrations such as with Xangle which sees their economic calendar and events added on Universe, or Axelar which sees us launch a Velo cross chain swap partnerships. we will look to announce many more of these partnerships in the coming months.

Quan hệ đối tác đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái của chúng tôi. Stellar và Visa là mối quan hệ hợp tác ban đầu đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong thời gian đầu. Các mối quan hệ hợp tác gần đây mà chúng tôi đã công bố đều hướng tới các trường hợp sử dụng cụ thể trong thế giới thực đối với các sản phẩm của chúng tôi. Để minh họa điều này, việc nắm giữ PTL là một mối quan hệ đối tác sẽ giúp chúng tôi hướng tới một giải pháp tích hợp nhắm vào các vấn đề/cơ hội cụ thể của Lào. Mạng POS nhằm mục đích làm cho Orbit tương thích với các mạng lưới thương mại lớn. Chúng tôi cũng có các mối quan hệ đối tác và tích hợp nhỏ hơn khác, chẳng hạn như với Xangle để xem lịch kinh tế và các sự kiện của họ được thêm vào Universe hoặc Axelar để chúng tôi triển khai quan hệ đối tác hoán đổi chuỗi chéo Velo. chúng tôi sẽ tìm cách công bố thêm nhiều mối quan hệ hợp tác như vậy trong những tháng tới.

Part 3: Live ask – Hỏi trực tiếp​


1. Can you tell us if you have any plans to boost adoption globally or if the project is intended only for certain countries, either way, how will you reach the largest number of users you want to reach?

1. Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ kế hoạch nào để tăng cường áp dụng trên toàn cầu hay nếu dự án chỉ dành cho một số quốc gia nhất định thì bạn sẽ tiếp cận số lượng người dùng lớn nhất mà bạn muốn tiếp cận như thế nào? @noumaan_saifl

Pat Arunanondchai – Velo COO

We target the Asian markets. This is reflected in our decision to use QR code payments for Orbit sinnce QR code is extremely popular in the region. However, users from all around the world can use our products and anyone can trade on Universe by just connecting your web3 wallet
Chúng tôi nhắm đến thị trường châu Á. Điều này được thể hiện qua việc chúng tôi quyết định sử dụng thanh toán bằng mã QR cho Orbit vì mã QR cực kỳ phổ biến trong khu vực. Tuy nhiên, người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi và bất kỳ ai cũng có thể giao dịch trên Universe chỉ bằng cách kết nối ví web3 của bạn

2. Do you have any plan of starting staking programme? Staking programme is very important for any project ? thanks Sir.

2. Bạn có kế hoạch bắt đầu chương trình staking không? Chương trình đặt cược rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào? cảm ơn ngài. @pogba_isKing

Pat Arunanondchai – Velo COO

We do offer staking opportunities on https://velofinance.io/. Please visit to see available pools for staking
Chúng tôi cung cấp các cơ hội staking trên https://velofinance.io/. Vui lòng truy cập để xem các nhóm có sẵn để staking

3. Can you give an overview of your Tokenomics, and the UTILITY of Token?

3. Bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về Tokenomics của mình và TIỆN ÍCH của Token không? @otelia_Hansen_1998

Pat Arunanondchai – Velo COO

VELO is the main utility token in our ecosystem. Currently it is being used as a bridge collateral to back the value of stablecoin being used in our ecosystem (USDV). However we have plans to expand the usage of the tokens to increase natural demands for the tokens.

Mainly, we will see VELO being used as an incentivisation tool for users of our products such as Universe and Orbit. Specifically, holders of tokens can enjoy lower trading fees on Universe, better exchange rate/fees for using Orbit as payments, lower fees for on/off ramps with our partners. These reduced free will depend on the amount of VELO in the account/wallets which will create a tiered benefit.

As we grow our user base and real world use cases, there will then create demand for VELO tokens to enjoy these reduced fees. We hope this will be a long-term sustainable way of creating demand for our tokens.

In the future, as the ecosystem grows and we have a larger pool of token holders, we may also allow for the voting of key decisions by token holders as well. These can be decisions such as token listing/marketing on Universe, usage of Nova chain by other projects etc. This is so we can evolve Velo to have a more decentralized governance in the future.

VELO là mã thông báo tiện ích chính trong hệ sinh thái của chúng tôi. Hiện tại, nó đang được sử dụng làm tài sản thế chấp cầu nối để hỗ trợ giá trị của stablecoin đang được sử dụng trong hệ sinh thái của chúng tôi (USDV). Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch mở rộng việc sử dụng token để tăng nhu cầu tự nhiên đối với token.

Về cơ bản, chúng ta sẽ thấy VELO được sử dụng như một công cụ khuyến khích người dùng các sản phẩm của chúng tôi như Universe và Orbit. Cụ thể, chủ sở hữu mã thông báo có thể được hưởng phí giao dịch thấp hơn trên Universe, tỷ giá/phí trao đổi tốt hơn khi sử dụng Orbit làm thanh toán, phí thấp hơn khi bật/tắt đường dốc với các đối tác của chúng tôi. Những khoản giảm miễn phí này sẽ phụ thuộc vào số lượng VELO trong tài khoản/ví, điều này sẽ tạo ra lợi ích theo cấp độ.

Khi chúng tôi phát triển cơ sở người dùng và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, thì sẽ tạo ra nhu cầu về token VELO để được hưởng các khoản phí giảm này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là cách bền vững lâu dài để tạo ra nhu cầu về token của chúng tôi.

Trong tương lai, khi hệ sinh thái phát triển và chúng tôi có số lượng người nắm giữ mã thông báo lớn hơn, chúng tôi cũng có thể cho phép chủ sở hữu mã thông báo bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng. Đây có thể là các quyết định như niêm yết/tiếp thị mã thông báo trên Universe, sử dụng chuỗi Nova cho các dự án khác, v.v. Điều này là để chúng tôi có thể phát triển Velo để có cơ chế quản trị phi tập trung hơn trong tương lai.


4. What’s your main focus right now, are you focused on the community or market/Exchange or the products? Please ans this question.

4. Trọng tâm chính của bạn hiện tại là gì, bạn tập trung vào cộng đồng hay thị trường/Sàn giao dịch hay sản phẩm? Hãy trả lời câu hỏi này. @Xavier_Bartlett

Pat Arunanondchai – Velo COO

Our main focus is in growing user base for both Universe (trading volume) and Orbit (userbase and merchant partners). Other areas include creating integrated solution that soles specific issues such as remittance from Thailand to Laos

Trọng tâm chính của chúng tôi là phát triển cơ sở người dùng cho cả Universe (khối lượng giao dịch) và Orbit (cơ sở người dùng và đối tác thương mại). Các lĩnh vực khác bao gồm tạo ra giải pháp tích hợp giải quyết các vấn đề cụ thể như chuyển tiền từ Thái Lan sang Lào

5.Tôi quan tâm đến việc đầu tư vào dự án của bạn. Tôi có thể mua mã thông báo của bạn khi nào và ở đâu trên một sàn giao dịch đã được liệt kê??

Pat Arunanondchai – Velo COO

our tokens are available in many exchanges. You can get VELO tokens on Universe as well as other CEX such as Kucoin, OKX, Bitfinex, gate,io, mexc, tokocrypto, Bybit, Bitget, Gopax

mã thông báo của chúng tôi có sẵn ở nhiều sàn giao dịch. Bạn có thể nhận được token VELO trên Universe cũng như các CEX khác như Kucoin, OKX, Bitfinex, Gate,io, mexc, tokocrypto, Bybit, Bitget, Gopax

AMA Winner list:​


1. Twitter

@Satoshi_BTCHold
@JeanWayne0
@Jessikahhh26
@Hutchinson2Drew
@kumpulanBTC2020
2. Live ask
@noumaan_saifl
@pogba_isKing
@otelia_Hansen_1998
@Xavier_Bartlett

 
Bên trên
}, 0); });